Skip to main content Skip to footer

Regler for undervisning, betaling, ind- og udmeldelse

Undervisningsåret
37 uger for instrumental- og sangundervisning.
36 uger for Grundskolehold.
30 uger for Forskolehold 2 - 5 årige.
Babymusik og hold for 1-årige kører som moduler gennem sæsonen.

Instrumenter og noder
Eleven skal selv anskaffe instrument. Ved klaverundervisning skal klaver forefindes i hjemmet. Det tilrådes at anskaffelse af instrument sker i samråd med Musikskolen/læreren. Uden instrument kan instrumentalundervisningen ikke gennemføres.
Musikskolen råder over et begrænset antal instrumenter til udlejning til instrumentalelever (gælder ikke klaverelever). Instrumentet kan lejes det første år, hvorefter eleven selv skal anskaffe instrument.

Forsikring påhviler lejeren.
Elever skal medbringe eget/lejet instrument til undervisningen (gælder ikke tangentspillere).
Noder betales af eleven. Nodemateriale til sammenspilsgrupper og kor betales af Musikskolen.
Udgifter til instrumenttilbehør såsom klarinet- og saxofonblade, obo- og fagotrør, strenge til violin og cello, afholdes af eleven efter første sæson.

For 1. års elever tilbyder vi soloundervisning på 20 min pr. uge. Efter det første år rykker eleven op til 25 min. pr. uge. Ligeledes kan man på udvalgte instrumenter tilmelde sig gruppeundervisning, dog kræves det, at der er mindst 3 tilmeldte for at kunne oprette holdet, som afholdes over 50 min.

Foto m.v. af elever
Furesø Musikskole anvender fotos, lyd- og billedoptagelser af skolens elever i Musikskolens informationsmateriale, på Musikskolens hjemmeside og på de sociale medier efter Furesø Kommunes gældende GDPR forordninger. Dvs. uden samtykke benyttes udelukkende situationsbilleder. Forældre, der ikke ønsker fotos m.v. af deres børn benyttet på disse steder, kan give Furesø Musikskole skriftlig besked.

Betaling
Betalingen for undervisningen opkræves 10 gange årligt fra september til juni, forfaldsdag den 1. i måneden.
Instrumentleje og sammenspil opkræves 2 gange årligt, som udgangspunkt i oktober og februar.
Regningen kommer fra Furesø Kommune og sendes til værge/betalers e-boks. Se evt. Mit betalingsoverblik på Furesø Kommunes hjemmeside.
Betalingen kan ske via Betalingsservice, oplysninger findes på indbetalingskortet. Alternativt kan tilmelding foretages via dit pengeinstitut. Furesø Kommune opkræver et rykkergebyr på kr. 100,00 såfremt betalingen ikke sker rettidigt. Restance medfører udelukkelse fra undervisningen.

Søskende/-flerfagsrabat
Deltager flere søskende i Furesø Musikskoles undervisning, betales der fuld pris for den elev, der går på det dyreste fag, hvorefter der ydes en rabat på 25% for de øvrige. Bemærk: kræver samme betaler på alle søskende. Der gives flerfagsrabat efter samme regler.

Takster
Priserne for undervisningen i Furesø Musikskole fastlægges af Byrådet. Se priser under Priser og lektionslængder.

Omlægning af undervisning
Undervisningen kan i særlige tilfælde i såvel instrumental- og solosangundervisning som sammenspil og for- og grundskolehold erstattes af anden aktivitet (fx koncertprojekt/koncertekskursion).

Aflysning af undervisning
Ved musikskolelærerens fravær søges undervisningen overtaget af en vikar. Kan dette ikke lade sig gøre aflyses undervisningen.
Aflysning af undervisningen sker udelukkende elektronisk ved sms-besked. Derfor er det vigtigt, at der angives korrekt mobiltelefonnummer ved tilmelding.
Det er vigtigt, at forældre og elever holder deres mobilnummer og e-mail adresser opdateret via elev log-in på Musikskolens hjemmeside.
Elevafbud på grund af sygdom mv. skal ske direkte til elevens lærer. I tilfælde af at en elev udviser lettere sygdomstegn kan soloundervisningen, i overensstemmelse med den enkelte lærer, evt. erstattes af onlineundervisning i det skemalagte tidsrum.

Refusion af elevbetaling for aflyst undervisning
Undervisning der aflyses af Musikskolen, refunderes fra og med 3. aflyste gang pr. fag pr. skoleår. Refusionen sker normalt ved sæsonens afslutning.
Undervisning der aflyses af eleven refunderes ikke. Dette gælder også hvis aflysningen skyldes deltagelse i fx skolearrangementer.

Elevers længerevarende sygdom
Hvis en elev er fraværende pga. sygdom i mere end en måned, kan eleven efter ansøgning til Furesø Musikskole fritages for betaling i sygdomsperioden. Mail sendes til jgra@furesoe.dk

Udmeldelse
For alle elever er tilmelding og betaling bindende for prøveperioden, der er de første 8 uger. (Betaling af 2 rater). Udmeldelse i prøveperioden skal være skriftlig og indsendes til Furesø Musikskoles leder Jes Gram på mail: jgra@furesoe.dk inden periodens udløb.

Efter prøveperiodens udløb er det først muligt at melde sig ud igen med virkning fra udgangen af uge 7. Udmeldelse skal være skriftlig, og indsendes til Furesø Musikskoles leder Jes Gram, på mail: jgra@furesoe.dk, senest den 1. februar. Herefter er tilmeldingen bindende for resten af undervisningsåret.
Forskole (2-5 årige) og grundskole kan udmeldes med løbende måned + 30 dage, gennem hele sæsonen. Forløb i moduler (babyrytmik + 1- årige) kan ikke udmeldes.

Udmeldelser som er begrundet i elevens sygdom, fraflytning fra Furesø Kommune eller et lærerskifte foretaget af Musikskolen midt i skoleåret, sendes også til Jes Gram på mail: jgra@furesoe.dk

Voksenundervisning
Voksenundervisning foregår i forløb á 10 fortløbende uger (kun afbrudt af skoleferie). Efter forløbet er begyndt er der ingen refusionmuligheder. Undervisningstid og sted aftales med underviseren.